Current Location : HOME > Announcement
Detailed Program

 2016 Frontiers of Business Research in China International Symposium

CELEBRATION OF THE DECADE: Innovations in Business Administration, Emerging Markets, Global Perspectives

Venue: Block C, Huixian Building, Renmin University of China

June 20-21, 2016 (Monday and Tuesday)

 Program
Day 0: June 19, 2016 (Sunday)  
15:00-18:00 Registration 3rd Floor, Block C, Huixian Building, Renmin University of China
  
Day 1: June 20, 2016 (Monday)  
8:00 Registration 3rd Floor, Block C, Huixian Building, Renmin University of China
    
8:20-8:30 Lecture Hall 307 Opening Address
Moderator: Xiaoyun Cao
                 Zhihong Yi, Vice President, Renmin University of China 
     Jiye Mao, Dean, Renmin University of China 
8:30-9:20 Keynote Speech I: Empirical Accounting Research: The Need for a Change in Direction 
James Ohlson The Hong Kong Polytechnic University
    
9:20-10:10 Keynote Speech II: How Does Succession Matter for Strategic Change and Performance in Emerging Markets Family Firms?
Michael Carney Concordia University, Canada
    
10:10-10:30 Photo Taking  
Coffee Break  
    
10:30-12:10

 

Session A1 Entrepreneurship Chair: Meng Zhao
Room 301  Authors Discussant
S31 Yuanqing Li, Sibin Wu, Taoyong Su Xiaowei Cao
S81 Jiamin Yin, Wenyu Du Wenjie Li
S38 Jin Cheng, Xiaowei Cao Yuanqing Li
S79 Wenjie Li, Wenyu Du Jiamin Yin
   
Session A2 International Business Chair: Yunok Cho
Room 310 Authors Discussant
S30 Yunok Cho, Robert Salomon Dong Huo 
S39 Dong Huo Xiaotong Zhong 
S86 Da Teng, Jingtao Yi Yunok Cho
S71 Xiaotong Zhong, Aiqi Wu,  Huiying  Luo Jingtao Yi
   
Session A3 Corporate Finance Chair: Kuan Xu
Room 303 Authors Discussant 
S84 Justin Law, Wayne Yu  Kuan Xu
S05 Shamsud D. Chowdhury, Eric Zengxiang Wang Jingyu Chen 
S08 Sheng Zhang, Yuan Li, Jingyu Chen Eric Zengxiang Wang 
   
Session A4 Earnings Management Chair: Min Zhang
Room 304 Authors Discussant 
S50 Hong Fan, Xiaofei Song  Bilal
S40 Bilal, Songsheng Chen, Bushra Komal  Caihua Mo
S65 Cheng Lai, Caihua Mo, Jingjing Wu, Hua Zhou  Hong Fan
    
12:10-13:30 Lunch Fengshang Restaurant 
    
13:30-15:10 Session B1 Asset Pricing Chair: Haoshu Tian
Room 301  Authors Discussant
S41 David A.Lesmond, Xue Wang  Wei Guan
S02 Lei Wu, Qingbin Meng, Kuan Xu  Xue Wang
S77 Yuxing Yan, Shaojun Zhang  Kuan Xu
S03 Louis Ederington, Wei Guan, Pradeep K. Yadav  Shaojun Zhang
   
Session B2 Cash & Capital Structure Chair: Yue Li
Room 310 Authors Discussant
S61 Bo Zhang, Hanze Wei, Lijun Ma  David Dongxing Ji
S45 David Dongxing Ji, Michael Xiaoran Ni  Ajid ur Rehman
S22 Ajid ur Rehman, Man Wang, Sajal Kabiraj  Lijun Ma
   
Session B3 Strategy Chair: Chunling Zhu
Room 303 Authors Discussant 
S04 Tingru Cui, Deliang Wang, Jerry Wenjie Ping  Jing Zhao
S44 Jing Zhao, Ming Wang, Ying Li, Limin Zhu  Chunling Zhu
S83 Fengbin Wang, Jianxun Chen, Peter Ping Li, Xiaojie Zheng Deliang Wang
   
Session B4 Organization Behavior Chair: Xiaoyun Cao
Room 304 Authors Discussant
S33 Jingkun Bai, Jimei Ren, Xiaohui Dong Hui He
S56 Xueqing Fan, Yu Zhou, Wenwen Zhao Yuting Zhong
S09 Hui He, Yue  Huang Jingkun Bai
S63 Wei Zhang, Yuting Zhong, Juan Zhao  Xueqing Fan 
    
15:10-15:25 Coffee Break  
    
15:25-17:05 Workshop Secrets behind Publishing Academic Papers 
Room 301  Mike Peng University of Texas at Dallas
Session C2 Marketing  Chair: Zelin Zhang
Room 310 Authors Discussant
S17 Fang Wu, Qi Sun, Rajdeep Grewal, Shanjun Li Fengchao Chen
S52 Hailong Yang, Fengchao Chen, Qi Deng Mingming Shi
S78 Mingming Shi, Xiao Yan Qi Sun
   
Session C3 Supervision Chair: Jason Shaw
Room 303 Authors Discussant
S72 Zhenyu Liao, Ann C. Peng, Wendong Li, John M. Schaubrock, Jun Liu Ho Kwong Kwan
S35 Jian Shi, Wei He, Lirong Long, Shaolong Li Wenwen Zhao
S58 Qiang Wang, Nathan A. Bowling, Qi-tao Tian, Gene M. Alarcon, Ho Kwong Kwan Jian Shi
S69 Wenwen Zhao, Runna Wang, Chao Liu, Xueqing Fan Jun Liu 
   
Session C4 Banking & Internet Banking  Chair: Wayne Yu
Room 304 Authors Discussant
S18 Yan Li,  Sisi Sheng  Xiaolin Li
S26 Christina Zhang  Naiwei Chen
S28 Dongyu Chen, Xiaolin Li, Fujun Lai, Bingrou Wang  Sisi Sheng 
S85 Naiwei Chen, Hsin-Yu Liang, Min-Teh Yu  Christina Zhang
    
17:05-18:15

 

Panel Talk Meet Journal Editors Lecture Hall 307
Chair Ghon Rhee, Managing Editor Pacific-Basin Finance Journal
Panel Members Michael Carney, Editor-in-Chief Asia Pacific Journal of Management
Mike Peng, Editor-in-Chief Emeritus Asia Pacific Journal of Management 
Jason Shaw, Incoming Editor Academy of Management Journal
    
18:15-20:00 Dinner Fengshang Restaurant 
    
Day 2: June 21, 2016 (Tuesday)  
8:30-9:30 Lecture Hall 307  Moderator: Jiwen Song
Keynote Speech III Paternalistic Leadership Research in China: Review, Development and a Look to the Future
Jiing-Lih Larry Farh Hong Kong University of Science and Technology
9:30-9:50 Plenary FBR: Celebration of the Decade 
Best Paper Awards 
    
9:50-10:05 Coffee Break  
    
10:05-11:50

 

  

Session D1 Leadership & Team Work Chair: Jiwen Song   
Room 301 Authors Discussant
S51 Zhishuang Guan,  Xiao Deng Rong Mu
S75 Chunling Zhu, Rong Mu Yujue Jiang
S27 Yuefan Sun, Di Song, Chao Yang, Yanping Wu Zhishuang Guan
S87 Yujie Jiang  Chao Yang
   
Session D2 Real Estate etc. Chair: Daxuan Zhao
Room 310 Authors Discussant
S55 Xiangjun Wang, Daxuan Zhao, Weida Kuang Yingxin Zhang
S60 Weida Kuang , Haorui Chen Huixia Huang
S67 Huixia Huang Weida Kuang
S64 Yan Li, Yingxin Zhang, Lin Wang  Daxuan Zhao
   
Session D3 General Management Chair: Hai Guo
Room 303 Authors Discussant
S07 Lu Liu, Hai Guo Taoyong Su
S47 Shuhao Guo, Xiaohao Zhou, Yantong Chen, Meng Zhao Xiaoyang Zhao
S06 Xiaoyang Zhao, Yue Wu, Weizheng Sun Lu Liu
S32 Taoyong Su, Yuanqing Li, Sibin Wu Shuhao Guo
   
Session D4 Other Accounting Issues  Chair: Kangtao Ye
Room 304 Authors Discussant
S82 Noheed Khan, Songsheng Chen Dan Yang
S62 Dan Yang, Song Zhu, Xuegang Cui, Mengli Yang, Anruo Zhai Noheed Khan
S66 Cheng Lai, Caihua Mo, Jingjing Wu, Hua Zhou Shanshan Zhang
S59 Cheng Lai, Jimmy Ye , Shanshan Zhang, Hua Zhou Jingjing Wu
    
11:50-13:20 Lunch Fengshang Restaurant 

 

back top